...

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://lifestylekey.nl/, zoals deze beschikbaar is gesteld door LifestyleKey. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Affiliate links

In sommige blogartikelen wordt gebruik gemaakt van affiliate links. Dit zal altijd onderaan het artikel worden aangegeven, dit omdat wij het belangrijk vinden om transparant hierover te zijn. Wanneer jij als lezer iets besteld via een affiliate link, krijgen wij daar een kleine commissie over. Zelf merk je hier niets van, je betaalt er dus niets extra’s voor. Wij kunnen deze commissie gebruiken om deze blog te onderhouden.

Samenwerking

Wanneer een artikel tot stand is gekomen door middel van een samenwerking, zal dit net zoals bij affiliate links, altijd onderaan het artikel worden aangegeven. Dit geld voor zowel samenwerkingen in de vorm van een vergoeding als voor samenwerking in de vorm van een product. Het is belangrijk om te weten dat we alleen samenwerken met partijen waar we ook echt achter staan. Artikelen die geschreven zijn middels een samenwerking bevatten altijd onze eerlijke en eigen mening.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LifestyleKey is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij LifestyleKey.

Geen garantie op juistheid

LifestyleKey streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. LifestyleKey aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://lifestylekey.nl/ op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.